Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
414 722
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Natural Resources and Environment Management
3 (3-0-9)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 9 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ศึกษาแนวคิด ปรัชญา วิวัฒนาการของระบบคุณค่า สถานการณ์ สถานภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมโลกและของประเทศไทย กระบวนการจัดการ ด้วยการวิเคราะห์ระบบ วเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินผลกระทบและการประเมินค่า
A study of concepts, philosophy, and development of system of values, situation, and Conditions of natural resources and environmental crisis of the world and thailand, management Processes using system analysis, risk-talking analysis, evaluation of affects and values.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาแผน ข
เป็นวิชาเลือกเสรี สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากรบริหารการพัฒนาแผน ก แบบ ก(2)
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. ประสิทธิ์ คุณุรัตน์
รศ.ดร. เศกสรรค์ ยงวณิชย์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.บทนำ 12 0
    2.มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 6 0
    3.การบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 9 0
    4.การบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้แมไทย 6 0
    5.เทคนิคเฉพาะทางสิ่งแวดล้อมและการบริหาร 6 0
    6.ความขัดแย้งกับการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3 0
    7.กรณีศึกษาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 0
 
รวม
48 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940