Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
415 112
สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
      ประวัติความเป็นมา  ทฤษฎีแม่บท  และวิธีวิจัยที่สำคัญ  ความสำคัญของวัฒนธรรมต่อสังคม  ลักษณธของสังคมในแง่โครงสร้างและหน้าที่  การขัดเกลาทางสังคม  การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  กลุ่มทางัสังคมความไม่เสมอภาคทางสังคม  สถาบันสังคม  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  พฤติกรรมร่วม  และกระบวนการทางสังคม  การเสียระเบียบทางสังคมและปัญหาสังคม  มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
      Origins  of  sociology,  major  sociological  theories  and  significant  resarch  methods ,  importance  of  culture  on  a  society, structures  and  function  of  a  society , interaction,  social  interaction , social  groups, social  inequality,  social  institutions,  social  and  cultural  changes,  collective   behavior  and  social  movement,  social  disorganization  and  social  problems,  human  and  environment.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาศึกษาทั่วไป
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาสังคมวิทยา 5 0
    2. วัฒนธรรม 4 0
    3.สังคมมนุษย์ 3 0
    4. การขัดเกลาทางสังคม 4 0
    5. การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 4 0
    6. กลุ่มทางสังคม 3 0
    7. ความไม่เสมอภาคทางสังคม 4 0
    8. สถาบันทางสังคม 4 0
    9. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนะรรม 4 0
    10.พฤติกรรมร่วม และขบวนการทางสังคม 4 0
    11. การเสียระเบียบทางสังคม และปัญหาสังคม 3 0
    12. มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940