Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
415 251
ปัญหาสังคม
Social Problems
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความเข้าใจพื้ฐานเกี่ยวกับปัญหาสังคม ความหมาย ลักษณะสำคัญ ทัศนะมุมมอง การวัดความรุนแรง การแยกประเภท แนวความคิดทางทฤษฎี สาเหตุของปัญหาสังคมแลผลกระทบตลอดจนมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมแต่ละกรณ๊
Fundamental understanding of social problem aspects including difinitions, characteristics, perspective , measurement of violence , typology , concepts and theories, causes and impacts, appropriate measures for preventing and solving specific social problems.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาเลือก สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นวิชาเลือกของวิชาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และเป็นวิชาเลือกเสรีสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีทุกคณะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    บทนำ 6 0
    ความหมายและลักษณะสำคัญของปัญหาสังคม 2 0
    การควบคุมความรุนแรงของปัญหาสังคม :เชิงภาวะวิสัย- เชิงอัตตะวิสัย 2 0
    การแยกประเภทของปัญหาสังคม 2 0
    แนวความคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับปัญหาสังคม 9 0
    สาเหตุของปัญหาสังคม 10 0
    ผลกระทบของปัญหาสังคม : ทางเศรษฐกิจสังคมต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2 0
    การวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมและมาตรการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสังคมแต่ละกรณี 12 0
    บทสรุป 3 0
 
รวม
48 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940