Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
416 102
การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
Academic Reading and Writing
2 (2-0-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ลักษณะงานวิชาการ  วิธีการอ่านและเขียนงานวิชาการต่างสาขาและรูปแบบ 

 

      Characteristics of academic works, methods of reading and writing academic

     works of different disciplines and forms

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. วิไลวรรณ สมโสภณ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. คุณลักษณะของนักวิชาการ 2 0
    2. ลักษณะงานเขียนเชิงวิชาการ 6 0
    3. การอ่านและบันทึกข้อมูล 6 0
    4. การอ่านและเขียนงานต่างสาขา 6 0
    5. การอ่านและเขียนงานต่างรูปแบบ 10 0
 
รวม
30 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940