Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
416 214
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
Improving of Listening and Speaking Skills
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การฟังและพูดให้มีประสิทธิภาพ กระบวนการและกลวิธีพัฒนาทักษะการฟังและพูด การฟังและพูดต่างสถานการณ์
Effective listening and speaking, process and methods of developing the listening and speaking skills, listening and speaking in different situations 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. อนงค์ รุ่งแจ้ง
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ความสำคัญของการฟังและพูด 3 0
    2. การฟังและพูดให้มีประสิทธิภาพ 6 0
    3. กระบวนการพัฒนาทักษะการฟังและพูด 6 0
    4. กลวิธีพัฒนาทักษะการฟังและพูด 6 0
    5. การพัฒนาทักษะการฟังและพูดต่างสถานการณ์ 21 0
 
รวม
42 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940