Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
416 216
การพูดในที่ชุมชน
Public Speaking
2 (1-2-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 2 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ประเภทของการพูด องค์ประกอบ  หลัก และกลวิธีการพูด การเตรียมเนื้อหาและเรียบเรียงความคิด  การวิเคราะห์บทพูด  การร่างบทพูด และการพูดในที่ชุมนุมชนแบบต่าง ๆ 

 

Types of speaking ; components, principles and techniques of speaking ; content preparation and thought organization ; script analysis ; script writing and various types of public speaking
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. วิไลวรรณ สมโสภณ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ความสำคัญของการพูด 1 0
    2. ประเภทและองค์ประกอบของการพูด 1 0
    3. การพูดให้ความรู้หรือเล่าเรื่องประทับใจ 1 0
    3.1 การพูดให้ความรู้ 0 4
    3.2 การเล่าเรื่องประทับใจ 0 4
    4. ภาษากับความคิด 0 0
    5. การคัดสรรถ้อยคำและสำนวน 0 0
    6. การใช้เสียงและลีลา 1 4
    7. การพูดในโอกาสต่าง ๆ 1 4
    8. สัมฤทธิผลของการพูด 1 0
    9. การพูดโดยฉับพลัน 1 4
    10. การพูดจูงใจ 2 4
    11. การประชุม 2 0
    12. การอภิปราย 2 4
    13. การโต้วาที 1 2
 
รวม
14 30


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940