Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
416 334
ภาษาอีสาน
Isan Dialects
2 (2-0-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

ระบบเสียง  ระบบคำ  ไวยากรณ์  สัทอักษรและอักษรโบราณ  การธำรง  การเปลี่ยนแปลง  และกรณีศึกษา

 Phonology, morphology and syntax, alphabet and orthography, existence and change, and case study

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาเลือกของวิชาเอก สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
เป็น เป็นวิชาเลือกของวิชาโทภาษาไทย สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. รัตนา จันทร์เทาว์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ลักษณะภาษาถิ่นอีสาน 2 0
    2. ระบบเสียงภาษาถิ่นอีสาน 4 0
    3. อักษรไทน้อยและอักษรธรรม 8 0
    4. ภาษาถิ่นอีสานกับการเปลี่ยนแปลง 6 0
    5. แนวทางการสืบสานภาษาถิ่นอีสาน 2 0
    6. กรณีศึกษาภาษาถิ่นอีสาน 8 0
 
รวม
30 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940