Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
419 120
ศาสนาขั้นแนะนำ
Introduction to Religion
2 (2-0-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความเชื่อและกำเนิดของศาสนาสำคัญๆทุกศาสนาที่มีผู้นับถือในปัจจุบัน รวมทั้งศาสดาและหลักธรรมเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับศาสนิกชนของศาสนานั้นๆ ตลอดทั้งอิทธิพลของหลักธรรมเหล่านั้นที่มีต่อชีวิตประจำวันของศาสนิกชนทั่วโลก

The belief and the origin of contemporary great living religions; their founders and their basic doctrines necessary for their followers; and also the influences of those doctrines upon the daily life of their followers all over the world.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาโทปรัชญาและศาสนา สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นวิชาเลือกเสรี
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ข้อมูลทั่วไป 2 0
    2. ศาสนาคริสต์ 3 0
    3. ศาสนาอิสลาม 3 0
    4. ศาสนาพุทธ 3 0
    5. ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู 2 0
    6. ศาสนาเชน 3 0
    7. ศาสนาสิกข์ 3 0
    8. ศาสนายิวหรือยูดา 2 0
    9. ศานาโซโรอัสเตอร์ 2 0
    10. ศาสนาเต๋า 3 0
    11. ศาสนาขงจื้อ 2 0
    12. ศาสนาชินโต 2 0
 
รวม
30 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940