Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
419 712
ปรัชญาเวทานตะ
Vedanta Philosophy
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความหมายและกำเนิดของปรัชญาเวทานตะ พัฒนาการปรัชญาเวทานตะจนเป็นปรัชญาระบบต่างๆ ปรัชญาอไทวตะเวทานตะของศังกราจารย์ ปรัชญาวิศิษฏาไทวตะ เวทานตะของรามานุชาจารย์ ปรัชญาไทวตะ เวทานตะของมัธวาจารย์ ข้อโต้แย้งทางปรัชญาของสามสำนักนี้ และอิทธิพลของปรัชญาเวทานตะ
Meaning and origin of  Vedanta philosophy, its development as various philosophical systems, Advaita Vedanta philosophy of  Sankaracaraya, Vishitadvaita Vedanta of Ramanujacaraya, Dvaita Vedanta of Madhavacaraya, its arguments and influences.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. ประยงค์ แสนบุราณ
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940