Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
419 713
ปรัชญามาธยมิกะ
Madhyamika Philosophy
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
กำเนิดและพัฒนาการของนิกายมหายาน  ความหมายและแหล่งเกิดปรัชญามาธยมิกะ ปรัชญามาธยมิกะและปรัชญาปารมิตา แนวความคิดเรื่องโลกุตตระและโลกิยะ แนวความคิดเรื่องอันติมสัจ หลักการและวิธีใช้วิภาษวิธี และอิทธิพลของวิภาษวิธีของมาธยมิกะ
The origin and development of  Mahayanic school, meaning and sources of Madhyamik philosophy, Madhyamik and Paramita philosophy, the concept of  Lokuttara and Lokiya, the concept of  the ultimate reality, principles and dialectic usage and its influences.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. ประยงค์ แสนบุราณ
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940