Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
419 717
ปัญหาญาณวิทยา
Problems of Epistemology
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
สถานะทางญาณวิทยาของความเชื่อ ปัญหาของนักวิมัตินิยม ความรู้ตรง  การอุปนัยและความน่าจะเป็น ลัทธิมูลฐานนิยม การนิรนัยและความรู้จากเหตุผลบริสุทธ์ ทฤษฎีความจริง บทบาทของภาษาต่อปัญหาญาณวิทยา
Epistemic status of believes, problems of skepticism, direct knowledge, induction and probability, foundationalism, deduction and knowledge from pure reason, theories of truth,  the roles of language towards the  problems of epistemology.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940