Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
419 718
ปัญหาจริยศาสตร์
Problems of Ethics
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
เป้าหมายของชีวิตและคุณค่าในตัวเอง เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางศีลธรรมของการกระทำ จริยศาสตร์ของคานต์ จริยศาสตร์สัญญาประชาคม ทฤษฎีศีลธรรมแบบนายและทาสของนิตเช่ อภิจริยศาสตร์ ประเด็นปัญหาจริยศาสตร์

 

Goal of life and intrinsic values, criteria for value judgment of action, Kant’s ethical theory, social contract ethics, Nietzsche’s theory of master and slave morality, meta-ethics and ethical problem issues.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940