Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
419 720
ประโยชน์นิยม
Utilitarianism
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ประโยชน์นิยมในฐานะทฤษฎีจริยศาสตร์ ประโยชน์นิยมแบบการกระทำและแบบกฎเกณฑ์  แบบอัตนิยมและแบบสากลนิยม แบบสุขนิยมและจิตนิยม  แบบมีขอบเขตและแบบไม่มีขอบเขต  ประโยชน์นิยมกับคุณธรรม  ประโยชน์นิยมกับทฤษฎีเกม
Utilitarianism  as an ethical theory,  act and rule utilitarianism, egoistic  and  universalistic utilitarianism,  hedonistic and  ideal   utilitarianism, extreme and restricted  utilitarianism, utilitarianism and virtues, utilitarianism  and game theory.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. เทพพร มังธานี
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940