Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
419 745
ปรัชญาวิทยาศาสตร์
Philosophy of Science
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ธรรมชาติของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความน่าเชื่อถือของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ รูปแบบของการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ บทบาทของทฤษฎีในการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ เอกภาพของวิทยาศาสตร์ ปัญหาเรื่องความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ ประเด็นของปรัชญาวิทยาศาสตร์เฉพาะสาขา
Nature of scientific knowledge, validity and reliability of scientific knowledge, pattern of scientific explanation, role of theories in scientific explanation, unity of science, problems of scientific progress, and issues of philosophy of science in particular branches of science.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940