Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
419 747
ปรัชญาศาสนา
Philosophy of Religion
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความหมายของปรัชญาศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับเหตุผล และประสบการณ์ทางศาสนา ปัญหาความดีและความชั่ว การพิสูจน์ความมีอยู่ของพระเจ้าและโมกษะ  อมตภาพแห่งวิญญาณ  กรรมและการเกิดใหม่ในทรรศนะตะวันตกและตะวันออก  ศาสนากับเป้าหมายชีวิต
Meaning of Philosophy of religion, relationship between the religion and reason, religious experiences, problems of good and evil, the proof of God’s existence and Moksha, immortality of soul, Karma and rebirth in views of the East and the West, religion and goal of life.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ.ดร. หอมหวล บัวระกา
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940