Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
420 210
หลักการพัฒนาชุมชน
Principles of Community Development
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
        โครงสร้างและลักษณะของชุมชน ความหมาย  เป้าหมายในการพัฒนาชุมชน หลักการ วิธีการ และขบวนการในการพัฒนาชุมชน เทคนิคการทำงานร่วมกับประชาชน การแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนขององค์กรพัฒนาภาครัฐและเอกชน 
   Community structure, character, meaning and community development goal; principles, methods and community movement; technique of community participation, community problem solving by themselves and community development strategies of government and non-government organizations.  5.

   Community structure, character, meaning and community development goal; principles, methods and community movement; technique of community participation, community problem solving by themselves and community development strategies of government and non-government organizations. 

 

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเลือกเสรี เป็นวิชาเลือก สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. โครงสร้างและลักษณะของชุมชนไทย 7 0
    2. ความหมายและเป้าหมายในการพัฒนาชุมชน 6 0
    3. หลักการ วิธีการ และกระบวนการในการพัฒนาชุมชน 7 0
    4. หลักการและวิธีการทำงานร่วมกับประชาชน 6 0
    5. การมีส่วนร่วมของชุมชนในงานพัฒนา 6 0
    6. บทบาทหน้าที่ และจรรยาบรรณของนักพัฒนา 6 0
    7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนในประเทศไทย 6 0
 
รวม
44 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940