Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
420 221
พื้นฐานการจัดการการพัฒนา
Foundation of Development Management
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ขอบเขต และคำจำกัดความของการจัดการการพัฒนา  การกำหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์  การจัดการยุทธศาสตร์ การจัดการการเปลี่ยนแปลง  การจัดการการพัฒนาแบบบูรณาการ           การจัดการธรรมาภิบาล การจัดการการพัฒนาในภาครัฐ  องค์กรปกครองท้องถิ่น  องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรภาคเอกชน
Scopes and definitions of development management, formation of vision and strategy, management of strategy, change management, integrated development management, good governance management, development management in government sector  local government organization, Non-governmental  organization and private sector.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. บัวพันธ์ พรหมพักพิง
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ปรัชญา ขอบเขตและความหมายของการจัดการการพัฒนา 6 0
    2. การกำหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 4 0
 
รวม
10 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940