Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
420 223
การจัดการการพัฒนาเมือง
Urban Development Management
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความหมาย  ขอบเขต แนวคิด และวัตถุประสงค์ของการจัดการการพัฒนาเมือง รูปแบบ วิธีการ และปัญหาในการพัฒนาเมืองและการแก้ไข
Meaning, scope, concepts and objectives of urban development management; patterns, methods, and problem in Urban development and their solutions.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. เมืองและการพัฒนาเมือง 6 0
    2. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง 12 0
    3. รูปแบบ วิธีการ และกระบวนการพัฒนาเมือง 15 0
    3. รูปแบบ วิธีการ และกระบวนการพัฒนาเมือง 12 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940