Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
420 250
สวัสดิการสังคม
Social Welfare
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความหมายและกระบวนการของบริการทางสังคม  นโยบายและงานบริการต่างๆ  ที่รัฐบาลและเอกชนจัดให้มีขึ้น  เกี่ยวกับด้านครอบครัว  เด็ก  เด็กกำพร้า  คนชรา  คนพิการ  การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  และอื่นๆ  แนวโน้มใหม่ที่จะจัดบริการสังคม
Meaning  and the processes of social services; public and private policies and social service programs including those for families, children, orphans, the aged, and  the disabled; new trends in social services.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. ธนพรรณ ธานี
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. บทนำ 9 0
    2. องค์การสวัสดิการสังคมและนโยบายสวัสดิการสังคม 6 0
    3. งานสังคมสงเคราะห์กับงานสวัสดิการสังคม 3 0
    4. สวัสดิการครอบครัว เด็ก และเยาวชน 3 0
    5. สวัสดิการผู้สูงอายุ 3 0
    6. สวัสดิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3 0
    7. สวัสดิการแรงงาน 3 0
    8. สวัสดิการสังคมสำหรับผู้ต้องขัง 3 0
    9.สวัสดิการสังคมสำหรับฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 3 0
    10. การประกันสังคม 3 0
    11. การประกันภัย 3 0
    12. แนวโน้มการจัดบริการสังคม 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940