Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
420 325
การจัดการวิสาหกิจชุมชน
Management of Community Enterprise
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
คำจำกัดความ   แนวคิด    ลักษณะเฉพาะ  ประเภท  วิธีการ   กระบวนการ  รูปแบบ  และพัฒนาการของวิสาหกิจชุมชน    การจัดการการตลาด    การจัดการการผลิต      การส่งเสริมการตลาด         กลยุทธ์  การพัฒนาความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน  ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน      ปัญหาและข้อเสนอแนะ
Definitions, concept, characteristic, types, methods, process, patterns and development of community enterprise, marketing management, production  management, marketing promotion, strategic, development to strength community enterprise, factors effecting achievement of community enterprise, problem and recommendations.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. ธนพรรณ ธานี
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. วิสาหกิจชุมชน 9 0
    2. การจัดการการตลาดของวิสาหกิจชุมชน 6 0
    3. การจัดการการผลิตของวิสาหกิจชุมชน 6 0
    4. การส่งเสริมการตลาดของวิสาหกิจชุมชน 6 0
    5. กลยุทธ์การพัฒนาความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน 9 0
    6. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน 6 0
    7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940