Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
420 442
การพัฒนาองค์กรและเครือข่ายชุมชน
Community Network and Organization Development
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา พัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิด ระเบียบวิธี รูปแบบ  โครงสร้าง กระบวนการจัดการและกระบวนการพัฒนาองค์กรและเครือข่ายชุมชนโดยเฉพาะ องค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม บทบาท  กิจกรรมการพัฒนา และผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์กรและเครือข่ายการพัฒนาในแต่ละระดับต่างๆ  และกรณีศึกษา
Concepts, methods, patterns, structures, management and development process of  organization and community network, those concerning with community and social development, roles, development activities and impacts to communities and societies, their problems and obstacles in implementation at each level and case study.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเลือกเสรี เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. สมนึก ปัญญาสิงห์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. แนวคิดและกระบวนทัศน์การพัฒนาองค์กรและเครือข่ายชุมชน 6 0
    2. โครงสร้างและการบริหารจัดการกลุ่ม องค์กร และเครือข่ายชุมชน 8 0
    3. กระบวนการพัฒนากลุ่ม องค์กรและเครือข่ายชุมชน 8 0
    4. บทบาท กิจกรรมการพัฒนา และผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 8 0
    5. การศึกษากรณีตัวอย่างของกลุ่ม องค์กร และเครือข่ายชุมชน 10 0
    6. ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของกลุ่ม องค์กรและเครือข่ายชุมชนในระดับต่างๆ 5 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940