Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
450 111
เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
Medical Laboratory Instruments
2 (1-3-1)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 1 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ทุกภาควิชา
คณะเทคนิคการแพทย์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หลักการทำงาน การใช้ การเลือกใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

Basic knowledge of electricity and electronics, principles of instruments operation, usage, selection and maintenance of scientific instruments in medical laboratory.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (basic knowledge of electricity and electronics) 1 3
    2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฎิบัติการ (basic knowledge of medical laboratory instruments) 1 3
    3. เครื่องควบคุมอุณหภูมิสูง (high temperature instruments) 1 3
    4. กล้องจุลทรรศน์ (microscope) 1 3
    5. กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์ (fluorescence microscope) 1 3
    6. เครื่องหมุนเหวี่ยง (centrifuge) 1 3
    7. เครื่องชั่ง (balance) 1 3
    8. เครื่องวัดพีเอช (pH meter) 1 3
    9. เครื่องที่ใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonic equipment) 1 3
    10. เครื่องวัดความเข้มของแสง l (spectrophotometer l) 1 3
    11. เครื่องวัดความเข้มของแสง ll (spectrophotometer ll) 1 3
    12. เครื่องมืออื่นๆ 1 3
    13. เครื่องแยกสารด้วยสนามไฟฟ้า (electrophoretic instruments) 1 3
    14. เครื่องแยกสารด้วยวิธีโครมาโทกราฟี (chromatographic struments) 1 3
    15. เครื่องทำ พีซีอาร์ (polymerase chain reaction instruments) 1 3
 
รวม
15 45


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940