Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
450 442
การตรวจวิเคราะห์อาหาร น้ำ และสารพิษ
Analysis of Food,Water andToxic Substances
1 (1-0-1)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 1 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคนิคการแพทย์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารในเชิงโภชนาการ สารเจือปนและสารพิษปนเปื้อนในอาหาร การตรวจวิเคราะห์อาหาร น้ำ และน้ำนมทางจุลชีววิทยา ชนิดของจุลชีพที่เป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษ การตรวจวิเคราะห์น้ำทางด้านเคมีและชีวภาพ

Analysis of food quality in nutritional aspect, food additives and toxic substances contaminated in food, microbiological analysis of food, water and milk, types of microorganisms causing food poisoning, chemical and biological analysis of water.

 

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์
รศ. พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.บทนำ การตรวจวิเคราะห์อาหาร 1 0
    2.หลักการและวิธีการ การตรวจคุณภาพอาหารเชิงโภชนาการ 1 0
    3.การตรวจวิเคราะห์สารเจือปนหรือปลอมปนในอาหาร 3 0
    4.การตรวจวิเคราะห์สารพิษปนเปื้อนในอาหาร 3 0
    5.การตรวจวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา 1 0
    6.ภาชนะสัมผัสอาหาร และอุปกรณ์บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม 1 0
    7.ชนิดของเชื้อจุลชีพที่เป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษ และวิธีการตรวจหาเชื้อจุลชีพนั้นๆ 1 0
    8.การตรวจวิเคราะห์น้ำ 3 0
    9.การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำนมทางจุลชีววิทยา 1 0
 
รวม
15 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940