Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
473 171
การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 1
Clinical Practicum in Physical therapy I
1 (0-3-1)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 1 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา กายภาพบำบัด
คณะเทคนิคการแพทย์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัดเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบำบัด บทบาทและความรับผิดชอบของนักกายภาพบำบัดในการให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านต่างๆ  กระบวนการและเทคนิควิธีการทางกายภาพบำบัดพื้นฐานที่สำคัญ  บทบาทหน้าที่การทำงานของทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู   ในการดูแลผู้ป่วยในระยะยาว เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการฟื้นฟูสมรรถภาพ แนวทางการจัดเตรียมผู้พิการให้พร้อมกลับสู่สังคม  การฟื้นฟูสมรรถภาพขั้นมูลฐานในชนบท

       Clinical practicum in physical therapy regarding basic concept of physical therapy, roles and responsibilities of physical therapist, basic physical therapy procedures and techniques, roles of rehabilitation team member in long term patient care, aims and purposes of rehabilitation, guideline of preparation handicaps to reentry society, basic rehabilitation in rural area.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ.ดร. ลักขณา มาทอ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    การฝึกงานคลินิกทางกายยภาพบำบัดเบื้องต้นเกี่บวกับพื้ฐานของวิชาชีพกายภาพบำบัด ประกอบด้วย 45 45
    1.บทบาทและความรับผิดชอบขอนักกายภาพบำบัดในการให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านต่างๆ 0 0
    2.กระบวนการและเทคนิควิธีการทางกายภาพบำบัดพื้นฐานที่สำคัญ 0 0
    3.บทบาทหน้าที่การทำงานของทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูในการดูแลผู้ป่วยในระยะยาว 0 0
    4.เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการฟื้นฟูสมรรถภาพ 0 0
    5.แนวทางการจัดเตรียมผู้พิการให้พร้อมกลับสู่สังคม 0 0
    6.การฟื้นฟูสมรรถภาพขั้นมูลฐานในชนบท 0 0
 
รวม
45 45


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940