Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
511 412
การจัดการสุขภาพเชิงกลยุทธ์
Strategic Health Management
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดการจัดการสุขภาพเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาศและภาวะคุกคามการกำหนดกลยุทธ์ขององค์การสุขภาพ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในงานสุขภาพ การควบคุมการประเมินผลงานสุขภาพเชิงกลยุทธ์
Concepts of strategic health management, strength, weakness, opportunity, treaths analysis, strategic health organization formulation, strategic health implementation, strategic health control and evaluation.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาเลือกสำหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) คณะสาธารณสุขศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    แนวคิดการจัดการสุขภาพเชิงกลยุทธ์ 4 0
    วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม 14 0
    การกำหนดกลยุทธ์ขององค์การสุขภาพ 14 0
    การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในงานสุขภาพ 6 0
    การควบคุมและประเมินผลงานสุขภาพเชิงกลยุทธ์ 7 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940