Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
511 416
การพัฒนาองค์กรสุขภาพและพฤติกรรมองค์กร
Health Organizational Development and Organizational Behaviors
2 (2-0-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดและหลักปฏิบัติในการพัฒนาพฤติกรรมองค์กรสุขภาพ การวินิจฉัยองค์กร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม การจัดการความขัดแย้งและพฤติกรรมในองค์กร
Conceptts and Princip;e of health organization behavior development, organizational diagnosis, organizational changed, human relationships among personnel and groups, conflict management and organizational behaviors.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเลือกเสรี เป็นวิชาเลือกสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    การพัฒนาองค์กรสุขภาพ 4 0
    การวินิจฉัยองค์กร 6 0
    การปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กร 6 0
    การแก้ไขความขัดแย้งในองค์กร 6 0
    การเชื่อมโยงพฤติกรรมระหว่างบุคคลกับการบริหารงาน 8 0
 
รวม
30 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940