Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
511 757
การจัดการโครงการสุขภาพ
Health Project Management
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
      แนวคิด  และหลักปฏิบัติในการริเริ่มโครงการ  การวางแผนโครงการ  การนำโครงการไปปฏิบัติ  การควบคุมกำกับโครงการ  การประเมิณและตรวจสอบโครงการ  และการยุติโครงการ
      Concept  and  Principle  of  project  initiation , project  planning,  project  implementation,  project  monitoring  and  control,  project  auditing  and  evaluation  and  project  termination.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น วิชาเลือกสำหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
- ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. โครงการในหน่วยงานสาธารณะสุข 6 0
    2. การริเริ่มในโครงการ 12 0
    3. การดำเนินโครงการ 12 0
    4. การประเมินผลโครงการ 9 0
    5. การยุติโครงการ 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940