Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
512 222
การระงับเหตุรำคาญ
Nuisance Abatement
3 (2-3-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
      บทบาทอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมายสาธารณสุข  ในการระงับเหตุรำคาญที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  การร่างข้อกำหนดท้องถิ่น  การตรวจสอบ  การรายงาน  มาตรฐานมลพิษที่ก่อเหตุรำคาญ  และตัวอย่างกรณีศึกษาการแก้ไขเหตุรำคาญีที่ประชาชนร้องเรียน  และการกำหนดวิธีป้องกันไม่ให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในอนาคต
      Role,  authority  and  status  of  public  health  official  follw  the  law  and  puplic  health  act  to  abate , eliminate  and  control  source  that  causes  impairment  or  may  be  harmful  to  healthm , process  toisue  a  written  order  to  abate, inspection, report, environmental  pollution  standard  to  abate  the  nuisance  and  case  study  of  the  methods  of  abatement  of  such  nuisance  or  prevention  of  future  nuisance.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น วิชาเลือกสำหรับหลักสูตรสาธารณสุศาสตร์บัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามกฏหมายสาธารณสุข 2 0
    2. แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขเหตุรำคาญ 4 6
    3. การร่างข้อกำหนดท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 8 0
    4. มาตรฐานด้านมลพิษที่ก่อเหตุรำคาญ 4 0
    5. การตรวจสอบเหตุรำคาญและการรายงาน 10 12
    6. ตัวอย่างกรณีศึกษา การแก้ไขเหตุรำคาญที่ประชาชนร้องเรียน และการกำหนดวิธีป้องกันไม่ให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในอนาคต 2 0
 
รวม
30 18


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940