Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
512 338
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานสาธารณสุข
Application of Geography Information System for
3 (2-3-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น หลักการจัดการระบบฐานข้อมูลในระบบสารสรเทศภุมิศาสตร์ การอ่านแผนที่และการแปลภาพถ่ายทางอากาศ การวางแผนเพื่อการจัดการโครงการทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียมและระบบพิกัดตำแหน่ง การอ่านผลงานวิชาการทางภูมิศาสตร์

Basic of geographic information system, principles of data base system for geographic information system , map reading and aerial photo interpretation, gis planning and management for public health and environment, technology remote sensing and glbal positioning system, readings in geography.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์ ) และหลักสูตรอื่นๆ ในระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ และคณะ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์(Geographic Information System Technology) 2 0
    การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่(Spatial data Management) 4 6
    การอ่านแผนที่และการแปลภาพถ่ายทางอากาศ(Map Reading and Aerial Photo Interpretation) 6 12
    การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์(Application of GIS Software) 6 6
    การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการจัดการโครงการทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(Application of GIS Software for Public Health and Environment Projects) 4 9
    การศึกษาโปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เป็นโปรแกรมที่ไม่คิดมูลค่า(Free GIS Software Lerrning) 4 6
    นำเสนอโครงการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(A Presentation Application of GIS for Public Health and Environment Projects) 4 6
 
รวม
30 45


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940