Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
512 443
มาตรฐานะบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
Standard of Environmental Management System
2 (2-0-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินสิ่งแวดล้อม การจัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อม การค้นหาลักษณะปัญาสิ่งแวดล้อมและการจัดลำดับความสำคัญกฎหมายและข้อบังคับทางสิ่งแวดล้อม การจัดทำแผนงานและโครงการด้านสิ่งแวดล้อม การจัดทำและควบคุมเอกสาร การปฏิบัติและดำเนินการ การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การทบทวนโดยฝ่ายบริหารและการขอการับรอง

Standard of environmental management system, requirements of environmental management system, environmental assessment, creating an environmental policy, search nature of environmental problems and prioritize, environmental laws and regulations, creating a project plan and environmental, document preparation and control, practices and operations, assessment of environmental management system, reviewed by management and endorsed the request.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 2 0
    2.ข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 4 0
    3.การประเมินสิ่งแวดล้อม 2 0
    4.การจัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อม 2 0
    5.การค้นหาลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดลำดับความสำคัญ 4 0
    6.กฎหมายและข้อบังคับทางสิ่งแวดล้อม 4 0
    7.การจัดทำแผนงานและโครงการด้านสิ่งแวดล้อม 2 0
    8.การจัดทำและควบคุมเอกสาร 2 0
    9.การปฏิบัติและดำเนินการ 2 0
    10.การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 2 0
    11.การทบทวนโดยฝ่ายบริหารและการขอการรับรอง 2 0
    12.สรุป 2 0
    รวม 30 0
 
รวม
60 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940