Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
512 495
สหกิจศึกษาในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
Co-operative Education in Environment Health Work
6 (0-35-18)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    6 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 35 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 18 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การปฏิบัติงานเต็มเวลาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานของเอกชน หรือรัฐบาล โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติงานเหมือนหนึ่งเป็นพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น โดยปฏิบัติงานอย่างเต็มเวลา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา และมีหน้าที่คามรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมนำเสนอผลการปฏิบัติงาน
The full-time work related to Environmental Health professionals, students must work as an employee or officer in private or government agency, for full time duration 1 semester and responsibilities as assigned. Reporting performance and offer performance and offer performance
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา 0 2
    2.ทบทวนหลักการในการสำรวจทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 0 4
    3.การเตรียมเอกสาร เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 0 4
    4.การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 0 4
    5.การปฏิบัติงานเต็มเวลาที่เกี่ยวข้องกับอีพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานของเอกชน หรือรัฐบาล โดยปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น เป็นระยะเวลา1ภาคการศึกษา 0 522
    6.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมนำเสนอผลการปฏิบัติงาน 0 24
    รวม 0 560
 
รวม
0 1120


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940