Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
512 735
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
Occupational Health and Environment
2 (2-0-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ระบาดวิทยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
นิยาม และขอบเขตของปัญหาด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  พิษวิทยากับงาน             อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สิ่งคุกคามต่อสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โรคจากการประกอบอาชีพและการบาดเจ็บ การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทำงาน การควบคุมมลพิษจากสิ่งแวดล้อม ทางน้ำ ทางอากาศและเสียง การจัดการของเสียอันตราย มาตรฐานชาติและนานาชาติด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
Definitions and scope of problems, toxicology in occupational health and environment, occupational and environmental health hazards, occupational diseases and injuries, controlling occupational and environmental health hazards, controlling environmental pollution: water, air and noise, hazardous waste management, national and international standards in occupational health and environment.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940