Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
513 701
วิทยาการระบาดของสิ่งแวดล้อม
Environmental Epidemiology
2 (2-0-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
บัณฑิตวิทยาลัย
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
บทนำสู่วิทยาการระบาดเชิงสิ่งแวดล้อม วิธีการศึกษาทางวิทยาการระบาด โรคและสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสุขภาพสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงจากปัญหาสิ่งแวดล้อม ดัชนีชีวภาพ การเฝ้าระวัง ทางวิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อม กฏหมายสิ่งแวดล้อมและวิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อม
Introduction to environmental epidemiology, epidemiologic study methods, disease and the environment, assessment of exposure, environmental risk assessment, biomarkers, surveillance in environmental epidemiology, environmental law and environmental epidemiology.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเลือกเสรี
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940