Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
551 707
วิทยาศาสตร์ความงามของใบหน้าและฟัน
Facial and Dental Aesthetic Therapy
1 (1-0-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเภสัชศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความสำคัญของความงามของใบหน้าและฟัน ลักษณะใบหน้าและฟันที่ปกติได้สัดส่วนและสวยงาม ลักษณะใบหน้าและฟันที่ผิดปกติและไม่สวยงาม วิธีการและทางเลือกในการแก้ไขปัญหาความไม่สวยงามของใบหน้าและฟันด้วยวิธีการทางทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมบูรณะ ปริทันตวิทยา ศัลยศาสตร์ใบหน้าและขากรรไกร ทันตกรรมประดิษฐ์ รวมทั้งทันตกรรมสหสาขา
The important of facial and dental aesthetic, normal and beautiful face and teeth characteristics, abnormal and unaesthetic face and teeth, alternative treatments to correct unpleasing face and teeth, such as, orthodontics, restorative dentistry, periodontology, maxillofacial surgery, prosthodontics and multidisciplinary dentistry.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
- นิตา วิวัฒนทีปะ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ที่สอน 15 0
 
รวม
15 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940