Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
562 701
พฤติกรรมศาสตร์และการจัดการผู้ป่วย
Behavioral Science and Patient Management
1 (1-0-1)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 1 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ทันตกรรมสำหรับเด็ก
คณะทันตแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การพัฒนาทางจิตใจของเด็กวัยต่าง ๆ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการพัฒนาทาง   ร่างกาย   จิตใจ  และพฤติกรรมของเด็ก  หลักการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กทั่วไปและเด็กพิเศษ  หลักในการปรับพฤติกรรมตามแนวความคิดของจิตแพทย์ นักจิตวิทยา   และทันตแพทย์ การวิเคราะห์  วินิจฉัย  และการจัดการพฤติกรรมด้วยการไม่ใช้ยาและการใช้ยา
Psychological  development of children in different ages, environmental influences on physical, psychological and behavioral development of children.  Principle  in development of learning  ability  of  general  and  special  children.   Principle  in  behavioral modification  regarding  to the opinion of psychiatrist, psychologist and dentist. Analysis, diagnosis,  non - pharmacological and pharmacological behavioral management. 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. จินดา เลิศศิริวรกุล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    พฤติกรรมศาสตร์และการจัดการผู้ป่วย 1 0
 
รวม
1 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940