Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
562 702
การส่งเสริมสุภาพและการป้องกันโรคในช่องปากสำหรับเด็กและวัยรุ่น
Oral Health Promotion and Prevention of Oral Diseases for Children and Adolescents
1 (1-0-1)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 1 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ทันตกรรมสำหรับเด็ก
คณะทันตแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดและหลักการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก   ปัญหาสุขภาพช่องปากของเด็กไทยและเด็กทั่วโลก การผสมผสานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ  และป้องกันโรคในช่องปากในงานอนามัยโรงเรียน     และกิจกรรมสาธารณสุขทั่วไป โรคฟันผุ   สาเหตุ  การประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคฟันผุ     และวิธีการป้องกันโรคฟันผุตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ซึ่งครอบคลุมการเพิ่มความแข็งแรงของฟัน การควบคุมอาหาร การควบคุมแผ่นคราบ     จุลินทรีย์   สาเหตุและการป้องกันโรคปริทันต์ในเด็ก              
Concept   and   principles  of  oral health   promotion, and preventive  of oral discases, oral  health  problems of  Thai  and  globlal   children,  integration  of oral  health  promotion  and   prevention  of  oral   diseases  into  school   health   program   and  general  health activities, dental caries, etiologic factors, caries  risk  assessment  and  caries  preventive measures from infant through adolescent  which include enhancing  the tooth  resistance, dietary control, plaque control, etiology and prevention of periodontal diseases. 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    การส่งเสริมสุภาพและการป้องกันโรคในช่องปากสำหรับเด็กและวัยรุ่น 1 0
 
รวม
1 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940