Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
562 704
การจัดการทางทันตกรรมสำหรับเด็กพิเศษ
Dental Management for Special Children
1 (1-0-1)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 1 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ทันตกรรมสำหรับเด็ก
คณะทันตแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษแต่ละประเภท ปัญหาของสภาวะในช่องปากที่สัมพันธ์กับความผิดปกติ การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมและทันตกรรมป้องกันที่เหมาะสม ข้อควรระวังในการให้การรักษาทางทันตกรรมสำหรับปัญหาแต่ละประเภท   และการให้คำแนะนำวิธีการรักษาสุขภาพช่องปากแก่เด็กและผู้ปกครองของเด็กพิเศษ
Basic knowledge in medical background of special children, oral manifestation  associated with their underlying problems, appropriate dental treatment plan and preventive  measures, precautions in dental   treatment for each kind of problems,  and oral health care intruction to for the children  and their parents. 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 562 701
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. จินดา เลิศศิริวรกุล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    การจัดการทางทันตกรรมสำหรับเด็กพิเศษ 1 0
 
รวม
1 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940