Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
562 705
การจัดการทางทันตกรรมสำหรับเด็กที่มีโรคทางระบบ
Dental Management for Medically Compromised Children
1 (1-0-1)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 1 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ทันตกรรมสำหรับเด็ก
คณะทันตแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคทางระบบต่าง ๆ   ทันตกรรมป้องกัน และการรักษาทันตกรรมพร้อมมูลสำหรับเด็กและวัยรุ่นที่มีโรคทางระบบ         รวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และทันตแพทย์ในการจัดการทางทันตกรรมกับเด็กเหล่านี้
Basic knowledge in medical background, preventive dentistry  and  comprehensive dental care for medically compromised children and adolescents, including  multidisciplinary communication  with  medical and  dental  personnel in  dental management of these children. 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. จินดา เลิศศิริวรกุล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    การจัดการทางทันตกรรมสำหรับเด็กที่มีโรคทางระบบ 1 0
 
รวม
1 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940