Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
564 703
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากขั้นสูง
Advanced Oral Health Promotion
3 (2-3-5)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ทันตกรรมชุมชน
คณะทันตแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก    แนวคิดพื้นฐานทาง                                      พฤติกรรมศาสตร์  และสังคมศาสตร์   ทฤษฎีและแบบจำลองในการอธิบายพฤติกรรมสุขภาพ                                      ช่องปาก    การสื่อสารเพื่อสุขภาพช่องปาก   การประยุกต์กระบวนการส่งเสริมสุขภาพในการ                                      ส่งเสริมทันตสุขภาพในประชาชน ทั้งรายบุคคล และกลุ่มประชากรต่าง ๆ

                                                              

. Principles and concepts of oral health promotion; basic concepts of behavioral                                       and  social sciences; oral health  behavior models and theories; oral  health  communication;                                       application of health promotion methods for individual, group and community settings.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. นุสรา ภูมาศ
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940