Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
564 705
การบริหารทันตสาธารณสุข
Dental Public Health Administration
3 (2-3-5)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ทันตกรรมชุมชน
คณะทันตแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การบริหารงานทันตสาธารณสุข   โดยเน้นที่กระบวนการวางแผน   การจัดองค์การ     การควบคุมกำกับการ และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ     โดยจะเป็นการศึกษาทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติจริงในพื้นที่ ร่วมไปกับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การจัดทำแบบจำลองการบริหารงาน และการจัดทำรายงาน
Dental   public   health  administration  focusing  on  administrative   process  which  is composed of planning, organization, controlling and systematic evaluation, through theory learning,  field practice, self directed study learning, model simulation and term report. 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. วราวัชร์ ขจรรัตนวณิชย์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940