Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
564 711
ระเบียบวิธีวิจัยทางทันตกรรมแพทยศาสตร์
Research Methodology in Dentistry
2 (2-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะทันตแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การเลือกปัญหาการทำวิจัย   การตั้งสมมติฐาน    ตัวแปรและการวัดตัวแปร     เทคนิค   การสุ่มตัวอย่าง  และประมาณค่าขนาดของตัวอย่าง    การออกแบบงานวิจัย      การวิเคราะห์ข้อมูล   จรรยาบรรณในงานวิจัย     การเตรียมโครงร่างการวิจัย    การวิเคราะห์วรรณกรรมทางทันตแพทยศาสตร์  และการนำเสนอผลงานวิจัย
Identifying  of  the   research    problem,  formulating   of   hypothesis.  Variables  and measurements,   sampling   techniques  and  sample  size  estimation,   research  designs,  data  analysis.   Research  ethics,   research   protocol,  critical  analysis  of   dental  literature  and research  presentation. 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ระเบียบวิธีวิจัยทางทันตกรรมแพทยศาสตร์ 2 0
 
รวม
2 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940