Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
617 833
เทคโนโลยีการผลิตชีววัตถุ
Biological Production Technology
2 (2-0-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ทุกภาควิชา
คณะเภสัชศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การใช้เทคโนโลยีการผลิตชีววัตถุสำหรับใช้ในคนและสัตว์ โดยมุ่งเน้นการนำชีววัตถุมาพัฒนาระบบนำส่ง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ  และมีความคงตัว   ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพผลิตชีววัตถุที่ใช้เป็นยา  การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของชีววัตถุ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
The use of technology in the production of biological products for human and animal use. The application of effective delivery systems on biological product design and development as well as the stability.  Application of biotechnology in the production of biological active moieties.   The quality control and assessment of biological products.  Regulations relevant to the biological products.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. วัชรี คุณกิตติ
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940