Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
617 848
การประเมินคุณค่าทางชีวภาพ
Biological Evaluation
2 (1-3-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ทุกภาควิชา
คณะเภสัชศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

 

วามสำคัญของการประเมินคุณค่าทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์   การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพด้วยวิธีการดั้งเดิม หลักแนวคิด     และวิธีการสมัยใหม่ในการประเมินคุณค่าทางชีวภาพ  เกณฑ์การคัดเลือกสำหรับวิธีการประเมินคุณค่าทางชีวภาพต่าง ๆ      การพัฒนาวิธีการประเมินคุณค่าทางชีวภาพ    ความปลอดภัยและข้อควรระวังในปฏิบัติการทางชีวภาพรวมทั้งการจัดการของเสียกรณีศึกษา

Importance  of  biological  evaluation, Conventional  assessment  of  biological activity.  Modern concept and method in biological evaluation. Selection criteria for biological evaluation methodologies. Method development in biological evaluation. Safety and precautions in biological laboratory including treatment of wastes. Some case studies.  
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. วริมา วงศ์พาณิชย์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940