Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
617 849
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร
Medicinal Plant Tissue Culture
2 (1-3-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ทุกภาควิชา
คณะเภสัชศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการและเทคนิคขั้นพื้นฐานในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทั้งการเตรียม   การเก็บรักษา   การเลือกชนิดของอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ   การควบคุมภาวะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การประยุกต์เทคนิคพันธุวิศวกรรมในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงพืชสมุนไพร
Basic principles and technique of plant tissue culture. Composition, storage, selection and preparation of nutrient media. Application of genetic engineering for improvement of plant tissue culture. 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940