Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
617 850
พฤกษเคมี
Phytochemistry
3 (2-3-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ทุกภาควิชา
คณะเภสัชศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

                                                                      

เคมีของยาสมุนไพร  และสารเมแทบอลิซึมทุติยภูมิ  การสกัด     และการแยกให้ได้สารบริสุทธิ์  การศึกษาโครงสร้างทางเคมีโดยวิธีการสเปคโตรสโคป  การวิเคราะห์สารสำคัญจากยาสมุนไพรทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
Chemistry of crude drugs and the secondary metabolites.  Extraction and isolation to obtain pure compounds. Structure elucidation by spectroscopic methods. Qualitative and quantitative analysis of active ingredient in crude drugs. 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. ตรีเพชร กาญจนภูมิ
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940