Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
618 736
การจัดการระบบสุขภาพและระบบยา
Health and Drug System Management
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเภสัชศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

ระบบสุขภาพในยุคปัจจุบัน ปรัชญาและนโยบายของภาครัฐต่อระบบสุขภาพ นโยบายแห่งชาติด้านยา วงจรการบริหารยา ทรัพยากรและระบบข้อมูลในการบริหารระบบยา การคัดเลือกยา การจัดหายา ระบบยาคงคลัง ระบบการกระจายยา การใช้ยา การประเมินผลและดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานการบริหารระบบยา

The cerrent health system; philosophy and policy of government on health system; National drug policies, drug manament cycle; resources and drug management information system; drug use; evalution and performance indicators for drug management system.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ และเป็นวิชาเลือกสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. ชาญชัย จารุภาชน์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940