Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
623 711
วิทยาศาสตร์สุขภาพเชิงบูรณาการ
Integradted Health Sciences
3 (2-3-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเภสัชศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ การดูแลสุขภาพและนิยามศัพท์  โครงสร้างและหน้าที่ของระบบร่างกายมนุษย์ อาการปวดและปวดร้าว สาเหตุของการเกิดโรค กลไกการป้องกัน การตอบสนองของภูมิคุ้มกัน การประเมินสุขภาพและการสื่อสาร
Principles of health sciences, health care and terminology. Structure and function of the human body systems. Pain and referral pain, causes of diseases, defense mechanism, immune response, health assessment and communication.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ศ. รัตนวดี ณ นคร
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ที่สอน 30 45
 
รวม
30 45


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940