Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
623 712
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงบูรณาการ
Integradted Health Products
3 (2-3-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเภสัชศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การเตรียมผลิตภัณฑ์สุขภาพรูปแบบของเหลว กึ่งแข็ง และของแข็ง การควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ การประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพในอาสาสมัคร การออกแบบการทดลอง การใช้แบบสอบถามและสถิติในการออกแบบการทดลอง การกล่าวอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์
Health product preparations: liquid, semi-solid and solid dosage forms, quality control, physical properties evaluations.  Health product evaluations in volunteers, experimental designs statistics in experimental designs, claim substantiate for health products.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. วัชรี คุณกิตติ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ที่สอน 30 45
 
รวม
30 45


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940