Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
623 713
การบริหารธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ
Business Management for Aesthetic Sciences and Health
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเภสัชศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การบริหารธุรกิจด้านความงามและสุขภาพ การเป็นเจ้าของกิจการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการบุคลากร แผนงบประมาณ การจัดทำแผนธุรกิจ การจัดการโครงการ การตลาด การเงิน บัญชี ภาษี การคาดการณ์ตลาด การประเมินความเป็นไปได้ของแผนงานหรือโครงการ การประเมินผลประกอบการ  จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านความงามและสุขภาพ
Management of aesthetic and health business, entrepreneurship, strategic management, human resource management, budget plan, business planning, project management, marketing, financing, accounting, taxing, market forecasting, feasibility evaluation of plan or project, outcome evaluation, ethics in aesthetic and health business.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. ไพบูลย์ ดาวสดใส
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ที่สอน 45 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940