Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
623 714
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ
RESEARCH METHODOLOGY IN AESTHETIC SCIENCES AND HEALTH
2 (2-0-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเภสัชศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
กระบวนการทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อความงามและสุขภาพ การตั้งประเด็นคำถามในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม  การตั้งวัตถุประสงค์ ชนิดของตัวแปร การคัดเลือกตัวแปร เทคนิคการรวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง รูปแบบของการวิจัย การประมวลข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล แผนการดำเนินการวิจัย การติดตามงานวิจัยและการเสนอผลงานวิจัย

Process of research in aesthetic sciences and health, research question setting, literature review, objectives setting, types of variables, selection of variables, data collection techniques, sampling, study design, interpretation and data analysis, research plan, monitoring and presentation.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. อรุณศรี ปรีเปรม
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ที่สอน 30 0
 
รวม
30 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940